Algemene voorwaarden

Een gezellige, ondeugende chat site waar veel mogelijk is is

Inleiding
In dit documenten beschrijven wij onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als u gebruikt maakt van onze site en bestellingen plaatst via onze webwinkel of via lidmaatschappen (www.chat-flirt-date.nl). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Wij raden u aan deze voordat u een bestelling plaats goed door te lezen.

Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Klant: een zakelijke bestuurder van een rechtspersoon, ondernemer of zzp’er die namens een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven entiteit overeenkomsten mag aangaan.
Medewerkers: de op www.chat-flirt-date.nl getoonde medewerkers die zijn te reserveren zijn voor de aangeboden dienstverlening.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Chat-Flirt-Date en Klant, waar de Algemene Voorwaarden betrekking op hebben.
Tarieven: de op site van Chat-Flirt-Date getoonde bedragen.
Webwinkel: het online platform waar de in artikel 2.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
Website: Chat-Flirt-Date.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Chat-Flirt-Date, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Chat-Flirt-Date slechts bindend, indien en voor zover deze door Chat-Flirt-Date schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Dienstverlening en Tarieven
2.1. De dienstverlening van Chat-Flirt-Date bestaat uit het aanbieden chatdiensten.
2.2. De dienstverlening is vanuit zakelijk oogpunt.
2.3. De dienstverlening beoogt niet het initiëren van erotisch of intiem contact
2.4. Chat-Flirt-Date kan aanvullende eisen stellen aan Klant die van de dienstverlening gebruik wilt maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, of aantoonbare inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2.5. Chat-Flirt-Date stelt de volgende leeftijdseis: Klant dient minimaal 18 jaar te zijn om gebruik te maken 18+ chatrooms.
2.8. Alle getoonde Tarieven zijn inclusief BTW.
2.9. Tarieven hebben alleen betrekking op de aangeboden chatrooms en de door klant gewenste medewerkers. Alle overige kosten als kosten voor locaties of consumpties komen voor rekening klant.
2.10. Chat-Flirt-Date spant zich in om de dienstverlening aan Klanten zonder storingen te laten verlopen. Chat-Flirt-Date kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
2.11. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Chat-Flirt-Date dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Chat-Flirt-Date en voldoen aan de daarbij door Chat-Flirt-Date gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chat-Flirt-Date onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
In de bevestiging aan Klant staan vermeld:
– Het bestelde product
– Totale overeengekomen prijs
– De gewenste datum en tijd waarop de dienstverlening plaatsvindt (leverdatum).
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op ander wijze aangaan van Overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt heeft Chat-Flirt-Date het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Chat-Flirt-Date kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, maar ook van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Chat-Flirt-Date op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzonder voorwaarden, zoals een vooruitbetaling te verbinden.
3.5. Mocht Klant onverhoopt om duidelijke redenen van Overeenkomst af willen zien dan kan Klant dit tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de afspraak kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@chat-flirt-date.nl
3.6. Indien klant niet voor 4 uur voor aanvang afspraak van de overeenkomst afziet dan worden ten alle tijden de reiskosten in rekening gebracht. De factuur zal hiervoor achteraf aan klant worden toegezonden.
3.7. De medewerkers hebben het recht om, indien zij twijfelen aan de oprechtheid van Klant, de afspraak eenzijdig af te zeggen. Chat-Flirt-Date zal Klant van de afzegging op de hoogte stellen. Eventuele gemaakte kosten door Klant in het vastleggen van locatie zullen niet door Chat-Flirt-Date worden vergoed.

Artikel 4 Gedrag Klanten
4.1. Het is Klant niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen jegens de medewerkers, of anderen hiertoe aan te zetten, of aan te moedigen.
Het is hem/haar bijvoorbeeld verboden om:
• bedreigende taal te gebruiken jegens de medewerkers;
• onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen op de pagina’s waar de medewerkers zich presenteren;
• teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
4.2. Het is Klant bovendien niet toegestaan om:
• onwaarheden jegens de medewerkers te vermelden;
• gerichte erotische berichten achter te laten;
• commerciële informatie te verspreiden;
• schade of hinder aan andere Klanten toe te brengen;
• racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
• informatie uit ‘testimonials” van de medewerkers op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het model;
4.3. Als een Klant handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1 of 4.2 kan Chat-Flirt-Date het account van Klant direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Chat-Flirt-Date stelt Klant op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
4.4. Klant accepteert dat Chat-Flirt-Date als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

Artikel 5. Betaling
5.1. Klant dient betalingen aan Chat-Flirt-Date volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Chat-Flirt-Date is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en is vrij deze van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
5.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Chat-Flirt-Date is gewezen op de te late betaling en Chat-Flirt-Date de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Chat-Flirt-Date gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van €40,-. Chat-Flirt-Date kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 6. Garantie en klachten
6.1. Indien Klant een klacht heeft over de dienstverlening van Chat-Flirt-Date , dan kan Klant per e-mail bij Chat-Flirt-Date een klacht indienen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze Algemene Voorwaarden.
6.2. Chat-Flirt-Date geeft Klant zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven dan zal Chat-Flirt-Date binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
6.3. Gezien de aard van de aangeboden dienstverlening kan Chat-Flirt-Date geen andere garantie geven dan dat zij en de medewerkers ernaar streven Klant zo goed als mogelijk van de gevraagde service te voorzien.
6.4. Garantie op de geboden dienstverlening eindigt gelijktijdig met einde dienstverlening.

Artikel 7. Persoonsgegevens en Privacyverklaring
7.1. Chat-Flirt-Date verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Zij zal nimmer persoonsgegevens aan derden verstrekken.
7.2. Klanten dienen de privacy van de getoonde medewerkers te respecteren. Bij gerede twijfel aan de oprechtheid van Klant zal Chat-Flirt-Date contact op nemen met de autoriteiten.
7.3. Alle medewerkers zijn 18 jaar of ouder.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet ander wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegd Nederlandse rechter in het arrondissement waar Chat-Flirt-Date gevestigd is.

User Review
0 (0 votes)

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste bezoekerservaring te bieden.

Sluiten